Lægeerklæring ved sygdom

Du har forskellige rettigheder og pligter, hvis du bliver syg. Din sygemelding
kan f.eks. have konsekvenser i form af dokumentationskrav,
sygefraværssamtaler og fastholdelses-initiativer.
Enhver attest du skal bruge i forbindelse med sygefravær skal betales i
klinikken. Hvis arbejdsgiver oplyser et EAN-nummer kan vi sende regningen til
arbejdsgiver, ellers skal du selv lægge ud. Du får i givet fald en kvittering, og
arbejdsgiver er forpligtet til at refundere din udgift.
Attesterne koster 800 kr. for en mulighedserklæring og 800 kr for en friattest. Vi
tager imod betaling med MobilePay eller kontant

Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg?

Sygdom anses for lovligt forfald fra arbejdet. Bliver du syg, skal du straks
informere din arbejdsgiver om, at du er syg. Hvis du ikke sygemelder dig, er din
arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale løn under fraværet, og din arbejdsgiver
kan betragte udeblivelse som så grov en misligholdelse af
ansættelseskontrakten, at ansættelsen ophører straks (bortvisning).
Sygemelder du dig fra dit arbejde, kan din arbejdsgiver kræve, at du
dokumenterer dit sygefravær. Din arbejdsgiver kan kræve forskellige typer af
dokumentation.

Mulighedserklæring

Er du syg, har din arbejdsgiver ret til at forlange en mulighedserklæring.
Erklæringen bruges, hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn der skal
tages til dit helbred for, at du helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdet.
Din arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst
tidspunkt i sygdomsforløbet, uanset om der er tale om kortvarig, gentagen eller
langvarig sygdom, og uanset om sygeforløbet er afsluttet.

Mulighedserklæringen er delt i to:
1. Den første del af erklæringen udfyldes og underskrives af dig og din
arbejdsgiver på baggrund af en personlig samtale. Din arbejdsgiver skal
indkalde dig til samtalen med et rimeligt varsel (ca. 1 uge). Formålet med
samtalen er at afklare, hvilke muligheder du på trods af din sygdom har for at
løse arbejdsopgaver i større eller mindre omfang.
Vær opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at acceptere ændringer i dine
arbejdsopgaver i videre omfang end de sædvanlige regler om ændring af
stillingsindhold.
Din arbejdsgiver har i henhold til helbredsoplysningsloven ikke krav på at få
oplyst, hvad du fejler. Din arbejdsgiver kan kun kræve oplysninger om dine
funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet.

2. Den anden del af erklæringen udfyldes efterfølgende af din læge. Lægen skal

på baggrund af erklæringens første del (som du medbringer) og en samtale

med dig tage stilling til mulighederne for, at du helt eller delvist kan genoptage
arbejdet, og om de ovennævnte aftaler er forsvarlige. Lægen kan også foreslå
tilpasning af arbejdet og give et skøn over sygdommens varighed. Hvis din
læge ikke er enig i de tiltag, der fremgår af erklæringens første del, er lægens
vurdering den afgørende.
Du skal indsende den udfyldte erklæring til din arbejdsgiver inden for en
rimelig frist (ca. 14 dage efter den første samtale). Mulighedserklæringen skal
betales i klinikken. Arbejdsgiver er forpligtet til at refundere dine udgifter i
forbindelse hermed.
Samtalen om mulighedserklæring skal som udgangspunkt afholdes som en
personlig samtale.
Vurderer din læge, at du ikke bør deltage i en personlig samtale med din
arbejdsgiver, kan samtalen afholdes telefonisk.
Der kan dog være tilfælde, hvor du er for syg til overhovedet at deltage i en
samtale. Hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i en personlig eller
telefonisk samtale med din arbejdsgiver eller at en sådan samtale kan forværre
din tilstand, har du ikke pligt til at deltage i samtalen.
Vi anbefaler, at det bliver nedskrevet i mulighedserklæringens første del, hvis
du og din arbejdsgiver er uenige om, hvilke arbejdsopgaver, du er i stand til at
løse.
Friattest
Der vil være tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lave en
mulighedserklæring. Det kan eksempelvis være ved sygemelding på den første
feriedag, i en opsigelsesperiode, en afskedigelsessituation eller hvis du er for
syg til at kunne deltage i en mulighedserklæringssamtale med din arbejdsgiver.
Din arbejdsgiver kan så i stedet pålægge dig at kontakte din læge, som kan
udfylde en friattest med et skøn over sygdommens varighed. Det må her være
en forudsætning, at arbejdsgiver fremsætter en skriftlig begrundet
anmodning, herunder med angivelse af varigheden af det hidtidige fravær.
Friattesten kan alene udfærdiges under aktuelt sygefravær.

Friattesten skal betales i klinikken. Arbejdsgiver er forpligtet til at refundere
dine udgifter i forbindelse hermed.
Varighedserklæring
Er du syg i mere end 14 dage, kan din arbejdsgiver kræve, at du indhenter en
varighedserklæring fra din egen læge eller en af dig valgt speciallæge. Formålet
med varighedserklæringen er, at arbejdsgiver får mulighed for en vurdering af
den forventede samlede varighed af sygefraværet. Varighedserklæringen skal
ikke angive, hvad du fejler. Varighedserklæringen skal betales i klinikken.
Arbejdsgiver er forpligtet til at refundere dine udgifter i forbindelse hermed.
Sygefraværsamtale

Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale. Samtalen
skal handle om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet. Det kan
f.eks. være en ændring af arbejdstidens længde eller specielle skånehensyn i
form af ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder eller hjemmearbejde. Du er
dog ikke forpligtet til at tåle ændringer i dine arbejdsopgaver i videre omfang,
end de sædvanlige regler om ændring af stillingsindhold.
Samtalen skal afholdes senest fire uger efter første sygedag. Den skal også
afholdes, selv om du og din arbejdsgiver allerede har en dato for din
tilbagevenden til arbejdet. Indkaldelsen skal ske med et rimeligt varsel, f.eks. via
telefon, brev eller mail.