Privatlivspolitik for patienterBehandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og
behandler Jan Hollensen som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi
forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Hollensen behandler, bruger og videregiver dine
personoplysninger.Typer af oplysninger
Hollensen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er
relevant for netop dig):Almindelige kategorier af personoplysninger:
– Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og
sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse, telefonnummerSærlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
– Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,
scanningsvar mv.),- Seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forholdFormål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:- Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
– Udarbejdelse af lægeerklæringer
– Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
– Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
sygehuslaboratorier
– Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter- Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
– Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
– Afregningsformål- Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig
lovgivning, f.eks.:
– Dokumentationspligt- Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk
hjemmel for behandlingen- Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret
adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet
kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og
beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer- Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer
og myndigheder- Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
– Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
– Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
– Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskningFrivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er
ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig
personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle
tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks.
sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger
i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af
dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:- Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn
til et aktuelt behandlingsforløb.
– Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for   Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og
dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det
omfang, at der foreligger en pligt hertil, ifølge gældende lovgivning.
– Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
– Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil
henvisningen er sendt.
– Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
– Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling
videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
– Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og
Lægemiddelstyrelsen via FMK.
– Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.- I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:- Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og
(d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).- Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
sundhedslovens kap. 9.
– Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
regionens afregningskontor efter reglerne i overenskomst om almen
praksis, sundhedslovens §60.
– Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter
reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af
lægemidler, særligt kap. 3.
– Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
kvalitetsdatabaser m.v.- Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra
dig som patient.
– Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående
samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
– Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående
samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
– Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste
pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.Tilbagekaldelse af samtykkeHvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på
samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det
ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på
samtykke.Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos CGM som databehandlere, som opbevarer
dem på vegne af, og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.:
– Revisor TLS revision
– Revisor Lene Møller
– Revisor Charlotte Christensen
– CGM (leverandør af vores it-system/patientjournal XMO)- TDC (leverandør af internet)- IP Netcom (leverandør af vores telefonisystem)
– DAK-E (digitale forløbsplaner)
– DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af
borgerens svar på spørgeskemaer)Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i
personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger,
retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod
behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning
(”profilering”).I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14
bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af
dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på 36494040.Læge Jan HollensenStrandmarksvej 18, 2.2650 Hvidovre.Tlf.: 36494040